Members

School Council Members 2023-2024


Voting Members

 

Rania Ezzo Alroumi, Co-Chair

Alex Zang, Co-Chair

Lilian Qian, Financial Rep

Rong Tian, PIC Rep

 

Makdas Chaudhry, Voting Member

Joyce Dong, Voting Member

Erin Hoos, Voting Member

Kellie McCutcheon, Voting Member

Rachna Singhal, Voting Member


Ian McLain - Teacher Rep - Voting Member 

Non-Voting Members

Darlene MacDonald - Principal