Members

School Council Members 2021-2022


Cindy Li

Rania Ezzo

Dongbin Wang

Souvik Guha

Yong Jiang PIC Rep

Erin Hoos Co-Chair

Yan Zheng

Sandeep Kakan Co-Chair

Yemisi Iyilade

Peihua(Perry) Zhao

Huazhao Zhu

Kellie McCutcheon

Erin Garland West Financial Rep

Maham Khalid

Funda Pakel


Non-Voting Member

Darlene MacDonald - Principal