Members

School Council Members 2022-2023


Voting Members

 

Rania Ezzo Alroumi, Co-Chair

Erin Garland West, Co-Chair

Khalida Serbest, Secretary

Lilian Qian, Financial Rep

Yong Jiang, PIC Rep

 

Joyce Dong, Voting Member

Shekhar Gothi, Voting Member

Sana Khalid, Voting Member

Rong Tian, Voting Member

Erin Hoos, Voting Member

Kellie McCutcheon, Voting Member

Ian McLain - Teacher Rep - Voting Member 

Non-Voting Members

Darlene MacDonald - Principal

Nancy Lord - Vice Principal